கேண்டில் வேக்ஸ் 25 கிலோவில் மட்டும் கிடைக்கும். டை, திாி, கலா் முதலிய அனைத்தும் கிடைக்கும். பாா்சல் செய்யப்படும். 9626062173 க்கு வாட்ஸ் அப் செய்யவும். Candle Making Raw Material Sellers Address : http://bussinessfact.com Make Money Making Candles – At Home Candle Making Business மூலப்பொருட்கள் கிடைக்கும் முகவாிகள் கீழ் தரப்பட்டுள்ளது. #candle #candlemaking #howto Chennai : https://www.youtube.com/watch?v=0JDejG_wWTc Tiruvannamalai https://www.youtube.com/watch?v=UrrjIHrB2no